χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων συσκευασίας
Διαλυμένη επίπλευση αέρα
Καθαριστήρας DAF
Οθόνη φραγμών απόβλητου ύδατος
Διαχωριστής τριξιμάτων
Lamella καθαριστήρας
απομακρύνοντας το νερό εξοπλισμός λάσπης
Συνεχές φίλτρο άμμου παλίνδρομου κύματος
mbr κατεργασία ύδατος
χημικό σύστημα χορήγησης της δόσης
Αλληλοuχία των αντιδραστήρων batch